Algemene Voorwaarden - Pedicure & Beautysalon Danswijk

Ga naar de inhoud

Algemene Voorwaarden

Pedicure

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pedicurepraktijk Danswijk en een cliënt waarop Pedicurepraktijk Danswijk deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Inspanningen
Pedicurepraktijk Danswijk zal de behandelingen naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap, zal Pedicurepraktijk Danswijk zo veel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan Pedicurepraktijk Danswijk melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Pedicurepraktijk Danswijk het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Pedicurepraktijk Danswijk de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
Pedicurepraktijk Danswijk moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichting te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.
Ofwel:Afspraken die niet 48 uur van te voren zijn afgezegd zullen volledig in rekening worden gebracht.

Betaling
Pedicurepraktijk Danswijk vermeldt alle prijzen van behandeling en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per bank  te voldoen. Daarvoor krijgt de klant een betaalverzoek per whatsapp, email of 06 bericht.
Verloopt de betaling zoals vooraf afgesproken via een factuur dan dient de cliënt het volledige bedrag binnen 14 dagen over te maken op onder vermelding van het volledige factuurnummer.

Persoonsgegevens en privacy (zie ook AVG)
De cliënt voorziet Pedicurepraktijk Danwijk bij de eerste behandeling van alle gegevens (waaronder medische gegevens/ziektebeelden), waarvan Pedicurepraktijk Danswijk aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te Van de webegrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Pedicurepraktijk Danswijk neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en/of op een klantenkaart. Pedicurepraktijk Danswijk behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Pedicurepraktijk Danswijk zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Geheimhouding
Pedicurepraktijk Danswijk is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Pedicurepraktijk Danswijk verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
Pedicurepraktijk Danswijk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Pedicurepraktijk Danswijk is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste  en/of onvolledige informatie  over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Pedicurepraktijk Danswijk is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt  heeft meegenomen naar de praktijk.

Beschadiging en Diefstal
Pedicurepraktijk Danswijk heeft  het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
Pedicurepraktijk Danswijk meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Pedicurepraktijk Danswijk.
Pedicurepraktijk Danswijk moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Pedicurepraktijk Danswijk de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels  voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
De garantie vervalt indien:
De cliënt andere producten heeft gebruikt dan door Pedicurepraktijk Danswijk is geadviseerd.
De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.
De cliënt de verwijzing naar andere disciplines (waaronder huisarts, podotherapeut) niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.
De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Pedicurepraktijk Danswijk het recht de cliënt toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Recht
Op elke overeenkomst tussen Pedicurepraktijk Danswijk en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds  bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.

Terug naar de inhoud